topmost header fancy-name
Navi Names top header

Navi Name Generator

Enter a Word

Gender: Male Female

Table of Contents

Navi Name Generator

Navi Names Stylish Text

100+ Navi Names - Male

100+ Navi Names - Female

Navi Names in Stylish Text

𓂀 Ì𝕟𝕖𝕜ì𝕣 𝕋𝕖 𝔽𝕝𝕚𝕚𝕡ä 𝕀ä𝕚𝕥𝕩'𝕚𝕥𝕒𝕟 𓂀

꧁༺ÌìӄօȶӼ ȶɛ ɛաɨաʊɨ ʀɛʏ'ɛա'ɨȶǟռ༻꧂

█▓▒­░⡷⠂ИìPДVì ΓΞ ZЦҜìΞЩä ÌΞPLII'IΓДИ⠐⢾░▒▓█

𝓗𝓪𝔃𝓾𝓽𝔁 𝓣𝓮 𝓩ä𝓴𝔁𝓮 𝓚𝓸𝓾𝓹𝓸'𝓲𝓽𝓪𝓷

𝒦𝒶𝓌𝓃𝑒ì𝓃 𝒯𝑒 𝒮𝓅𝑜𝓎ì 𝐻𝑜ì𝓅𝓍𝑜'𝒾𝓉𝒶𝓃

𝕊𝕞ä𝕟ì𝕥𝕩 𝕋𝕖 '𝔸𝕙𝕒𝕪𝕟 𝔸𝕤𝕝𝕠'𝕚𝕥𝕒𝕟

'Ìä𝐳𝐚 𝐓𝐞 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐯𝐫𝐫 Ì𝐲𝐨ä𝐞'𝐢𝐭𝐚𝐧

ㄚìㄖ乇卂山 ㄒ乇 ㄩ乇ㄚ乂尺尺ㄩ Ä卩乂尺卂'丨ㄒ卂几

VЦФЯ ΓΞ IИLИΞЩ SΞIИì'IΓДИ

mεαε⊕uη †ε †ìpï†x ïäï†x'ï†αη

¥Øì₣ỮΜØ Ŧ€ VƗΔҜŘΔ¥ ŦØҜìì'ƗŦΔŇ

Äκxεκx †ε εαphïä εmƒpïr'ï†αη

'ꍟꋪꍏꂦꋪ ꓄ꍟ ꃴꀤꂵꀘꊼ 'ꀤì꓄'ꀤ꓄ꍏꈤ

ɪᴇᴇᴡᴜᴛ ᴛᴇ Äᴇʏᴇʏᴇɪ ᴘxʟʟʀÌ'ɪᴛᴀɴ

W̷ä̷w̷l̷r̷v̷u̷e̷ ̷T̷e̷ ̷Z̷i̷e̷k̷ ̷A̷w̷m̷o̷'̷i̷t̷a̷n̷

ĂĂĔŶŹäì ŤĔ ĨĤĂŶĂ 'ĂVŔŔ'ĨŤĂŃ

ÄƘƑԼì ƬЄ ƔƦƦƬԼԼ ƠäƝƓ'ƖƬƛƝ

R͆e͆y͆f͆u͆ì T͆e͆ V͆i͆m͆o͆ä Ìo͆'e͆'i͆t͆a͆n͆

P̾u̾e̾y̾h̾a̾w̾ ̾T̾e̾ ̾N̾u̾l̾x̾p̾i̾ä̾ ̾T̾o̾k̾ì̾ì̾'̾i̾t̾a̾n̾

R͛⦚u͛⦚m͛⦚p͛⦚r͛⦚a͛⦚u͛⦚ T͛⦚e͛⦚ E͛⦚u͛⦚r͛⦚k͛⦚o͛⦚ T͛⦚o͛⦚k͛⦚ì͛⦚ì͛⦚'͛⦚i͛⦚t͛⦚a͛⦚n͛⦚

200+ Navi names


1.You can sort it Alphabetically by clicking on the header " - Navi Name".
2.You can "Search" name.

Navi Names - Male

Male Navi Names
Ìtufwtì Te Soìyo Aw'ìk'itan
Uayet Te Raknlll Aslo'itan
Kezäoo Te Ämseye Pieay'itan
Txaywìt Te Rofmä Emei'itan
Uaxol Te Ääye Warzi'itan
Ììkkxi Te Ewzahat Upxa'itan
Aewkäza Te Häaxhì Ue'itan
Eìwoä Te 'Äeìsuì Wìlle'itan
Pawitxi Te Zìähayn 'Ewomo'itan
Uayìopx Te Äraxhì Aw'ìk'itan
Munryäì Te Käratx Ahovä'itan
Täaynìe Te Ngoxpiä Apruo'itan
Säaxil Te Ìrväkxì Wìlle'itan
Päpxwawr Te Flipiu Itxapx'itan
Zäwltì Te Pxetrìì Äpxayo'itan
Wimaäti Te Sosikx Eyo'itan
Nguteyi Te Ngopu Ha'ung'itan
'Eraoo Te Zìäya Zuryo'itan
Yoìfxpe Te Texhll Emei'itan
Eeyel Te Epokray Ahovä'itan
Pxorxyi Te Aroääkx 'Eyraa'itan
Ängeytx Te Trrawot Yrroi'itan
Fawträk Te Pxìsopu Hoyitä'itan
Kewinzu Te 'Aemä Iaw'itan
Ìmtxi Te Ekkx Lue'itan
Txawtäkx Te Zìäetx Ewlawm'itan
Wufìmu Te Huehewä Ngea'itan
Iofoi Te Ewixäyì Akxzu'itan
Tspìymun Te Lenskaw Ipäikx'itan
Awtew Te Umeayoe 'Eyraa'itan
Ieepxe Te Ilvpey Atìk'itan
Yaakx Te Äzäämuk Oesew'itan
Kìeytx Te Imzäpx Vupkll'itan
Txawluno Te Äraizän Äpxayo'itan
Vuakx Te Faìahat Hoìpxo'itan
Otsìaul Te Pxaolä Seu'itan
Swang Te Vierr Ewlawm'itan
Pxapxäì Te Täkutxä Awro'itan
Uaoekx Te Ärykxo Nuetxi'itan
Yaaayo Te Ireyn Atìk'itan
Fwäänìe Te Färaa Zohä'itan
Iimkewa Te Ìaitx Tokìì'itan
Nge'räl Te Tätaa Esea'itan
Zaize Te Vuaxpiä Kohe'itan
Epxngä Te Färlnì Heykìa'itan
Ìahìt Te Nuzpìt Awìalä'itan
Viìele Te Kxìaetä Tase'itan
Muìopx Te Äkxhiä Ivupx'itan
Ieesìng Te Nìtäo Ha'ung'itan
Piiwäam Te Pxetipä Zohä'itan
Tanmìi Te Ììahooä Tourzì'itan
Uaynat Te Ovoayng Koupo'itan
Pxueeìk Te Lehkxtu Emei'itan
Posmlke Te Ziua Itfam'itan
Ìohiawng Te Tsixì Zoewu'itan
Teäppiim Te Feyya 'Avrr'itan
Yaalyri Te Kxokxok Txopa'itan
Iyawatoe Te 'Avxäyì Ngea'itan
Snepyu Te Hägäpx Nitske'itan
Uyyni Te Txäxver Tourzì'itan
Awapìiär Te Yeomzi Seinì'itan
Kxìeeä Te Ume'ì Ooìn'itan
'Awuräk Te Tepno Zawru'itan
Atxam Te Nìtyawn Awmo'itan
Yaalay Te Pxawrit Ìyoäe'itan
Auayìä Te Nu'ì Seinì'itan
Snepyeoe Te Västrr Ivupx'itan
Smulgva Te Vimitx Pieay'itan
Vì'inzu Te Wääu Ayut'itan
Pxiiayo Te Väseä Seinì'itan
Näuvang Te Tìpit Ki'oä'itan
Reyxew Te Uälpxäm Ale'itan
Zonnxii Te Wìtng Awmo'itan
Wewkuk Te Tseze 'Ìnum'itan
Rupxi Te Tìpìnhu Ehäu'itan
Äkmkeo Te Refpxel Emei'itan
Hewptxì Te Flieyya Atìk'itan
Ewz'aw Te Ìiyi Apruo'itan
Ränähua Te Pxafe Wuohìo'itan
Awapatoe Te Aroum Ki'oä'itan
Hältle Te Mirhooä Tourzì'itan
Froay Te Zitìtx 'Eyraa'itan
Utxìa Te Äkxxekx Vilwe'itan
Pxaymio Te Hawll Pawä'itan
Smulpiì Te Skorini Ivupx'itan
Pxorpiim Te 'Epìing Ioietx'itan
Ieexayr Te Wu'ymlo Apìt'itan
Parvue Te Txìxsya Hìnaw'itan
Iiuìtx Te Nìtreä Iaw'itan
Mukxoiä Te Ewiyu Tourzì'itan
Kxawtaw Te Maykxo Uai'itan
Nìpeey Te 'Ukxok Newryì'itan
Tumueaw Te 'Avkxìì 'Uileu'itan
Heong Te Äkxliì Ìpoay'itan
Wi'exuo Te Färsung Eyteey'itan
Upxtwäam Te Eyung Uotxkä'itan
Hakfzutx Te Ekxrlìt Äpxra'itan
Zeyllän Te Ekxeywì Hoyitä'itan
Äkxäpx Te Vimmu Kako'itan
Yaalngä Te Sraol'a Uai'itan
Mrrrmio Te 'Ìhaetä Ahial'itan
Ewziì Te Wìtsopu Zoewu'itan
Zayet Te Ìunämuk Ìoo'itan
Äkxärap Te Ìatozoi Iìpou'itan
Marän Te Äzätsì Ilomät'itan
Awmhìt Te Puäpxäm Anue'itan
Ìtufrewu Te Maywawì Wimo'itan
Otxyet Te Nureyì Iäitx'itan
Älvaì Te Mayza Änongä'itan
Ìrroì Te Opsi Ahial'itan
;

Navi Names - Female

Female Navi Names
Nìmkx Te NäÌou ang'ite
Esnlna Te 'ÄlPuon räp'ite
Upxzaye Te VaFway key'ite
Kìahate Te ÄyUt ìti'ite
'Ayuvo Te ItäIv yet'ite
Meeyn Te WefRo äìt'ite
Raatx Te EoEewm oey'ite
Fyieng Te 'UpUla ìew'ite
Äl'xoìm Te ÄkzSim lwe'ite
Laop Te RatÌou ang'ite
Sawnxpä Te NgìOaww ta'ite
Izervi Te MrrTäoo gi'ite
'Aysi Te RakNì äìt'ite
Ahesne Te MrrZet ua'ite
Txy'u Te EvuNotx ìtx'ite
Wuthä Te MikTe xay'ite
Eezeyn Te KaAy ret'ite
Awäwm Te Ho'Rewkn gi'ite
Neyae Te FuEewm lyu'ite
Mixpä Te FoMìt ta'ite
Poykiì Te AmUutx lpä'ite
Ioìpxa Te RovNawha räp'ite
Sopuìtì Te 'Äl'A uo'ite
Eflä Te MìkNi tvä'ite
Snmlä Te OawMi xay'ite
Yärou Te 'AyNotx ewk'ite
Ayeyk Te EyfSim lwe'ite
Reymä Te MawOen awp'ite
Nìuhu Te PìaIrez xaw'ite
Wutou Te SiìUv lpä'ite
Tìsikx Te MikNay tey'ite
Paauum Te LueLit itx'ite
Snmvi Te 'ÄkOen oì'ite
Rarwut Te YeyUutx rr'ite
Zotäut Te 'AIpx lor'ite
Pxorey Te KìtNi eät'ite
Mixong Te KoäNìm giä'ite
Kooel Te TxrEn ay'ite
Täpxaä Te SneErkä xay'ite
Syohu Te FäIka tey'ite
Ììwue Te VìäkRìto uìo'ite
Temwio Te KeÌpt awr'ite
Fonxwi Te 'AyUy ìpä'ite
'Oulìkx Te HllOay ll'ite
Ärnwme Te Yu'A ll'ite
Kenìril Te ÌyUtx wew'ite
Zìäkìnu Te 'ÌÌo ytx'ite
Izasne Te HäoVll ä'e'ite
'Aoxäl Te AìzÌpxe yey'ite
Fonhu Te SpxLuts uìo'ite
Poaetx Te EwsHoe räp'ite
Lätrfe Te MikÌr mwo'ite
Ylluì Te FuNa ìtx'ite
Fanxoa Te MaySteh giä'ite
Hupsi Te NäPä kea'ite
Mìauki Te FwuRo xay'ite
Ikxuum Te SpxEy spì'ite
Eyuxll Te RonNi 'äm'ite
Sopuwoay Te HrMenv ha'ite
Efuki Te ImäLuts räp'ite
'Onaeä Te RakEykx tx'ite
Paaoi Te KaUeup zey'ite
Reymäi Te RonPuon ro'ite
Sawnäpx Te 'ÌApsa soi'ite
Eoytxe Te TxämIno iar'ite
Yowyì Te TsnLo apä'ite
Aäkem Te WipNotx na'ite
Poyktxop Te YeyEewm ìzo'ite
Eekäze Te ZiyTa ng'ite
Hupvì Te PapxZefo tx'ite
Himli Te AvTei ua'ite
Lezou Te YeìkxKx ll'ite
Rekyì Te ÄkxZonì po'ite
Ärneyn Te EyäVìtx sko'ite
Nrrza Te MikWonv pxi'ite
Rali Te 'ÄlMi po'ite
Lapx Te IìÄn iar'ite
Neyawk Te KaaFu oì'ite
Maìpwtx Te RinPeì nuì'ite
Ìanxikx Te TsnKx ua'ite
Eìk'en Te NooYupx pìk'ite
Äylun Te TxoxÄt säe'ite
Oeyvi Te MawÄu wew'ite
Kìee'ar Te PìaUutx lpä'ite
Eekem Te TxuKxie lwe'ite
Aofwm Te LueNa äet'ite
Hiywayì Te ÄkzRìto xaw'ite
Päwlì Te EeìIno uro'ite
Pouwpx Te ÄyVìtx px'ite
Äewìo Te TsìRìto pìk'ite
Ivezäpx Te TxeWay ti'ite
'Ayzrr Te KauIuewe yae'ite
Ärnìng Te Lue'Ewa txä'ite
Hupoa Te 'ÌwOaww tìr'ite
Eezpxì Te ÄäpEyo aw'ite
Kìeeek Te MiÌk oì'ite
Epxnpu Te LueUv oì'ite
Eoylä Te ÌyKxe mwo'ite
Epxtän Te Pxa'Uv ro'ite
Ìanzeì Te AyÄä ti'ite
Voesaw Te LäkPoni moo'ite
Layaw Te TxrÌpxe ew'ite
Neyeyra Te AwhSok äpe'ite
Wakäyll Te NäUoin po'ite
Tìspx Te TxixhEyhr oì'ite
Aofio Te KxaVll oik'ite
Eyazu Te RovVawkm ipx'ite
'Rräom Te ÄePeì til'ite
Neì'oä Te HìaEyo in'ite
Henkyi Te KeeYo moo'ite
;

Here you will get hundreds of Navi Names.
Hope you will make good use of it.


Na'vi and their Names


In The Universe of Avatar by James Cameron, Na'vi are the original beings on the planet Pandora. They are closely bonded to nature.

Bodily features: Na'vi are tall and have slender bodies, the type one will be jealous about. Millions of people on Earth go to the gym and do all sorts of dieting to attain such physical features. Anyway, they have long tails and ponny which they can use to connect to their animal ride.

Habitat: They like to live in a group, a sort of tribe on the branches of a huge tree. They do hunt, but still with love for their prey.

Naming Convention: At first Na'vi names seem confusing as is their language. The reason is they speak totally different languages where consonants, vowels, and syllables don't have rules followed on earth. You don't need to learn their language. Don't worry.

Their names follow the below pattern

First part: Na'vi name. It's their name.
Second part: It refers to either their clan, tribe, or sub-race.
Third part: For boys, it is their father's name, for a girl, it's her mother's name.

'te' means 'of' or belongs to.

So, the name: Yekuä Te TxixhLo hìì'ite means My name is Yekuä of TxixhLo tribe and daughter of hìì'i.

You can use this Navi name generator tool to generate any number of Random names which sound and feel like those of Navis.

Every time you click on "Generate" button, it will generate 10 Navis names. The names are designed to sound like the famous ones but are distinct.

If you are a gamer, fiction story writer or role player, here you will get almost everything you need.


Read Also: Assassin Names

💖🌟😍 Share this page

URLClick to Copy... Sharing is caring

Navi names